Curriculum Vitae

Ruud Fiere

Ruud_mooiste_rond

Samenvatting

Sociaal projectontwikkelaar van maatschappelijke initiatieven die leiden tot eigenaarschap, creativiteit, solidariteit, duurzaamheid. Mijn CV geeft me een onafhankelijke positie aan bestuurs- en keukentafel. Ik ben iemand die:

Verbindingen zoekt tussen de have en de have nots; Niet wil scoren voor eigen gewin, maar in zet op duurzaam resultaat; (Persoonlijke) ontwikkeling ziet als onderdeel van een ondernemende geest; Niet het wiel weer uitvindt onder de te vaak gebuikte term innovatie maar op creatieve wijze het beste van gisteren verbindt met wat nodig is voor morgen; Managed via co-creatie; Gevoel heeft voor politiek, ongevoelig is voor ego’s; Onorthodoxe verbindingen legt tussen mensen en materie vanuit inspiratie en gezond verstand en niet omdat het hip is; Blijft zitten waar anderen weglopen.

Competenties kort: brede interesse & kennis maatschappelijke vraagstukken, dienstbaar & loyaal, vaardig met woord & pen, analytisch snel, humor, verbinder tussen diverse groepen.

Inspiratiebronnen: Rotmans, Oosterling, Van Reybroek, Tonkens, Frissen, VdLans, Kruiter. Maar ook Typhoon, de Tragically Hip, Joe Jackson.

Specialiteiten: Project Management, Bedrijfsvoering, Public Relations, Journalistiek.

Profiel

Als zelfstandig sociaal projectleider/ontwikkelaar in Amsterdam houd ik mij vooral bezig met het versterken van duurzame participatietrajecten, burgerinitiatieven en samenwerking in de driehoek burger-overheid-uitvoeringsinstantie. In de afgelopen jaren heb ik vooral geïnvesteerd in het versterken van community building; samenwerking tussen bewoners en -groepen op basis van solidaire ideeën over ontwikkeling van de buurt en het inzetten van menselijk kapitaal. Ik werkte mee in een kweekvijver van experimenten en buurtgerichte activiteiten: zoals budgetmonitoring, een manier waarop burgers in de Indische Buurt met de gemeente bij hun prioriteiten de budgetten zoeken om zo mee te denken en te beslissen waar deze gelden aan worden besteed. Het buurtcentrum waar ik sinds de start vijf jaar in het bestuur zat, is daarvoor een aantrekkelijk platform en uitvalsbasis voor deze activiteiten. In mijn eigen buurt ontwikkelde ik samen met buurtbewoners een nieuwe bestemming voor het oude havenkantoor/restaurant de Oceaan. Na vier jaar leegstand is de ruimte omgetoverd tot een buurtcafé annex buurtcentrum. Momenteel ben ik coördinator van het Centrum voor Budgetmonitoring en Burgerparticipatie en was de projectcoördinator van de BuurtBalie, een platform dat alle initiatieven, mensen en organisaties in de Indische Buurt on- en offline zichtbaar maakt en het sociale ondernemerschap stimuleert via het platform Wijkkunde. Daarvoor stond ik aan de voet van de oprichting van Buurtparticipatie Amsterdam West, een organisatie in Bos en Lommer die via buurtplatforms inspraak en activiteiten van bewoners faciliteerde. Binnen deze organisatie kon ik bouwen aan een zelfsturend team dat met inzet van vrijwilligers en in samenwerking met welzijns- en zorgpartijen zowel ondernemende als kwetsbare burgers invloed gaf op verbetering van zijn/haar leefomgeving. Buurtparticipatie was een van de eerste organisaties die onderdeel was van de gebiedsgerichte aanpak in Amsterdam. Voor Combiwel heb ik jarenlang als projectmanager gewerkt in de stadsdelen Noord en (Nieuw) West. Via een veelal vernieuwende aanpak die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt via talentontwikkeling en ondernemerschap verder bracht in hun ontwikkeling. Hiervoor zorgde ik voor een sfeer waarin trainers, sociaal werkers en deelnemers een vertrouwelijke band konden opbouwen die noodzakelijk was om kennis te vergaren en groei mogelijk te maken. Deze ervaringen hebben gemeen dat ik samen met anderen de verantwoordelijkheid van mensen voor hun eigen leven en omgeving stimuleer en met instanties en gemeente onze krachten bundelen om ambities mogelijk te maken. Verschillen tussen hoog- en laagopgeleid, werkend of niet, jong en oud worden beslecht om gezamenlijke doelen te formuleren en deze tot tastbaar resultaat te brengen.

Referenties
F. Azarhoosh
Functie: actief bewoner, programma Samen Vooruit
E-mail: r.azarhoosh@gmail.com

Mevr. S. Schoonhoven
Participatiemakelaar Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost
E-mail: s.schoonhoven@amsterdam.nl


Ervaring

03/2019 – heden Community builder

Cliëntenbelang Amsterdam

Projectcoördinator en beleidsmedewerker voor Cliëntenbelang Amsterdam. Cliëntenbelang is een vereniging die zich inzet voor een inclusieve samenleving waarin ieder mens, met of zonder beperking, een gelijkwaardige plaats kan innemen. We werken hieraan door belangen van cliënten te behartigen, ervaringsdeskundigen een platform te geven en professionals en cliënten met elkaar in de verbinding te brengen.

jul. 2019 – heden Projectcoördinator

Amsterdam Energy City Lab

11/2014 – 5/2019 Coördinator Centrum voor Budgetmonitoring en Burgerparticipatie

Programma:

 • Inventarisatie en prioritering thema’s bewoners stuurgroep;
 • Gestructureerde interviews van stakeholders binnen thema’s;
 • Vaststellen gemeentelijk budgetten per thema;
 • Onderzoek van actieve partijen, voorzieningen en activiteiten per buurt;
 • SWOT analyse, voorstel voor buurtbegroting;
 • Implementatie werkwijze in P&C-cyclus gemeente.

09/2014 – heden Sociaal projectontwikkelaar

Opdrachtgevers o.a.: Gemeente Amsterdam, Meevaart Ontwikkelgroep, vrijw. organisaties.

Inzetbaar voor:

 • Boost van bewonersinitiatieven;
 • Budgetmonitoring;
 • Ontwikkeling leegstaand vastgoed;
 • Buurtondernemingen: activering naar werk;
 • Jongerenparticipatie;
 • PR & Communicatie: inzet van sociale media.

01/2017 – 12/2018 Coördinator Indische Buurtbalie

(Online) platform voor de bewoners van de Indische Buurt waarop zichtbaar is wat er te doen is in hun buurt. De BuurtBalie is een vindplaats voor het sociaal kapitaal in dit deel van stadsdeel Oost en wordt gesteund door het Stadsdeel, wooncorporaties, (welzijns)organisaties, buurtcommunities.

Taken:

 • Vergroten betrokkenheid en eigenaarschap netwerk;
 • Onderhoud communicatiemiddelen;
 • Relatiebeheer;
 • Onderzoek en ontwikkeling.


12/2010 – 08/2016 Meevaart Ontwikkelgroep (MOG)

Bestuurslid. Taken:

 • Controle voortgang, opstellen jaarplan, vaststellen begroting en jaarrekening.


03/2012 – 12/2014 Combiwel

Projectmanager vernieuwing maatschappelijk initiatief

Stadsdeel Nieuw-West en Noord. Projecten Noord en NW-Actief! t.b.v. activering en reïntegratie klanten DWI trede 2 en 3. Taken:

 • Projectaanvraag en -management;
 • Implementatie programma, trainingen;
 • Bevorderen toegankelijkheid participatieplekken per buurt;
 • Functioneel aansturen medewerkers;
 • Controle voortgang en evaluatie.

Stadsdeel West, introductie sociale wijkteams. Taken:

 • Samenstellen teams op basis van gebiedsgerichte aanpak;
 • Implementatie gebiedsgerichte aanpak;
 • Relatiemanagement ketenpartners.

Interne organisatie. Taken:

 • Ontwerpplan Welzijn Nieuwe Stijl- organisatiestructuur en werkwijze ten behoeve van vernieuwend werkveld;
 • Combiwel Academie – ontwerp voor een lerende organisatie, via onderzoek, uitwisseling, presentatie, inzet sociale media;


06/2013 – 07/2014 OSA (Ondernemerskring Sociale sector Amsterdam)  
Bestuursadviseur.

Taken:

 • Ondersteuning bestuur, relatiebeheer samenwerkingspartners en gemeente.

01/2006 – 03/2012 Stichting Buurtparticipatie

Hoofd Bedrijfsvoering, directielid, taken;

 • Implementatie gebiedsgerichte aanpak buurtcoördinatoren;

 • Financiële administratie en personeelszaken (incl. ziekteverzuim),

 • Beleidsnotities, subsidieaanvragen en verantwoording;

 • Relatiemanagement ketenpartners;

 • Implementatie wijkaanpak.


09/2005 – 08/2007 Waterforum Online Redacteur nieuwsberichten watermanagement.


Freelance journalist.


01/2004 – 03/2005 Amsterdam Institute for Addiction Research (AIAR)
Research Assistent

Assisteerde wetenschappelijk onderzoek naar de zorgbehoefte onder drugsverslaafden. Resultaat in publicatie Management of High Risk Opiate Addictes in Europe. Centre for Interdisciplanery Addiction Research , University of Hamburg, 2004-2004.


11/1997 – 12/2002 Trusttheater (later: Theatercompagnie)

Bedrijfsleider. Taken:

 • Kaartverkoop;

 • Horeca: inkoop verkoop;

 • Verhuur;

 • Personeelsbeleid.


1993 – 1998 AKO

Verkoper. Taken:

 • Verkoop van boeken en tijdschriften;

 • Bevoorrading winkels.


Opleiding

Universiteit van Amsterdam

MA , Cultural Anthropology

1990 – 2002

Studentlid bestuur vakgroep Culturele Antropologie en Niet- Westerse Sociologie


Markendaal HBO MW

Propedeuse , MW MW


MTS Albertus Magnus

Bachelor of Science (BS) , Electronica Electronica


RKSG St Montfort Rotterdam

MAVO-D

Talen

Engels, Duits


Publicaties

BOOG
In de zomer van 2016 heb ik tijdens de Bootcamp Open Over Geld samen met een tiental andere initiatiefnemers hard gewerkt aan een publicatie met tools en initiatieven die overheidsorganisaties en de samenleving helpen om opener over geld te zijn. Vanaf nu is deze publicatie voor iedereen beschikbaar. Lees het hier.

Opinieartikel Het Parool

In september 2014 publiceerde Het Parool een opinieartikel van Ruud Fiere, waarin hij reageert op het stuk ‘Pas op voor de plofkipdemocratie’ in dezelfde krant. Daarin schrijft Martijn Duineveld begin september onder andere:

“Pogingen het democratisch gehalte van de democratie te verhogen kunnen tot resultaat hebben dat haar legitimiteit in het gedrang komt, ze leiden tot een plofkipdemocratie. (…) De representatieve democratie houdt alleenheersers en eenpartijenstelsels op afstand. Dat is iets om zuinig op te zijn en een stuk minder vanzelfsprekend dan sommigen denken.”

Ruud Fiere vraagt zich af of Duineveld zich misschien bedient van een plofkipargument:

“Duineveld gaat in zijn stuk namelijk voorbij aan de reden van al die burgerinitatieven en hetgeen we te verliezen hebben. Beter gezegd, de schade die al berokkend is. En dat is het massale wantrouwen ten opzichte van de politiek in alle geledingen van de maatschappij. (…) Waar de politici nog de mantra volgen van het economisch rendement, efficiency en groei, wil de betrokken burger vertrouwen, kwaliteit en welzijn.”

Lees de publicaties hier.


Eigen kracht gaat niet helemaal vanzelf
De GroeneAmsterdammer · Sanne Bloemink · De Amsterdamse welzijnsinstelling Combiwel probeert mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te ‘activeren’. Betaald werk is niet het primaire doel; het gaat om ‘duurzame participatie’. De dragende samenleving in volle glorie. Lees het hier.