Ben als ontwikkelaar of projectmanager  in te zetten op de hieronder benoemde diensten. Wars van vaagpraat over de participatiesamenleving, sociale cohesie, of vertaalslagen van inhoud naar praktijk. Je bedoelt natuurlijk dat mensen serieus worden genomen, zoals jij en ik, graag iets willen betekenen voor hun medemens en buurt, ideeën voor de toekomst hebben, waarvoor soms tegendraadse oplossingen moeten worden bedacht, die ook nog eens resultaatgericht zijn? Dan ben je aan het goede adres.

Dus zit je om hoog met je initiatief? Is het proces te stroperig, verliezen mensen hun energie? Lijkt het project te groot en is er weinig zicht op resultaat? Zoek je iemand met ervaring, denker & doener én met humor?

Klik voor een beschrijving:

• Boost van bewonersinitiatieven
• Budgetmonitoring
• Ontwikkeling leegstaand vastgoed
• BuurtondernemingenIconLIn
• Jongerenparticipatie
• Duurzame energie opwekking
• PR & Communicatie: inzet van sociale media

Read more Reacties uitgeschakeld voor Huur Ruud in!

imageIn October 2015 I joined the OPG summit in Mexico City.

Martijn Kool and I gave a workshop about Budgetmonitoring and Citizen Participation. People who joined this session, we come back to you, visit our website Budgetmonitoring.

Read more Reacties uitgeschakeld voor OGP summit 2015 Mexico City

Bewonersinitiatieven kunnen floreren als er voldoende sprake is van sympathie vanuit de buurt en gemeente. Belangrijk daarbij is het consequent communiceren van de ontwikkeling en vooral de successen te benoemen. Hiervoor is inzet van sociale media onontbeerlijk waarmee het bereik van het initiatief enorm wordt vergroot.

Sinds de opkomst van deze nieuwe media heb ik mij verdiept in het gebruik er van en hoe ontwikkelingen en resultaten op een geloofwaardige manier via Facebook en Twitter of eigen website verkocht kunnen worden.

Werkzaamheden:

 • Opzetten mediakanalen: FB; Twitter; LinkedIn; website;
 • Bouwen van website;
 • Aanleveren content;
 • Opleiden van gebruikers.

Ervaring: gedurende 9 jaar bij Buurtparticipatie, ontwikkeling van gehele website en inhoud en sociale media (na overname door Combiwel is de site nu weer in handen van de bewoners, hij wordt het komende jaar opnieuw ingericht).

In 2 jaar Combiwel intern plan geschreven voor een ‘lerende organisatie’ waarin sociale media belangrijke rol speelden. Maker van opzet voor ABC-website, bedenker van het concept buurtondernemingen onder de noemer WinkelvandeBuurt.

Vanaf 2015 als zelfstandige, mede ontwikkelaar website en sociale media Platform Wijkweten, media campagnes rond de Oceaan en Gastvrijoost.amsterdam.

En mijn eigen site, zelf gebouwd, zelf ontwikkeld om zo grip te krijgen op wat er bij komt kijken om mensen bij (nieuwe) media te laten gebruiken als empowerment instrument.

Geïnteresseerd? Neem contact op via mail@ruudfiere.nl of kijk op contactpagina.

Read more Reacties uitgeschakeld voor PR & Communicatie: inzet van sociale media

In de afgelopen jaren heb ik diverse werkoriëntatieprojecten opgezet en begeleid. Veelal met mensen die zoals wordt genoemd een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dat zijn er veel zoals we weten ook onder goed en hoog opgeleiden. Begeleiding naar activering en/of werk is een intensieve route waar menigeen op stuk gaat, zowel een deelnemer als de begeleider er van.

Daar waar er geen werk is moet er nieuw werk en waarde worden gecreëerd. Dat kan door het lege vastgoed open te stellen en verbinden aan plekken van praktisch en algemeen nut zoals (bijna) failliete zwembaden, was- of klussenservice. Een buurtonderneming zal bij succes inkomsten genereren die gebruikt kunnen gaan worden voor spin-offs. Op die manier komen er mensen en middelen die kunnen zorgen voor alternatieve vormen van beheer, schoonmaakservice, technische diensten, groenonderhoud en catering. Meer bedrijvigheid zal de leefbaarheid vergroten. Bovendien worden er nieuwe activiteiten georganiseerd, waardoor nieuwe buurtbewoners geactiveerd worden.

Ervaring: bij welzijnsorganisatie Combiwel heb ik twee werk/activeringsprojecten opgezet, in Noord en Nieuw West. Activering via werkoriëntatieplekken van mensen met afstand tot arbeidsmarkt. Maatwerk via opbouwen vertrouwen, training, oriëntatie op eigen interesses en het doen van werkzaamheden.
Creëeren van werkgroepen op gebied van techniek, beauty, horeca, groen om ondernemerschap te bevorderen. Zie meer op deze site op bekijk mijn CV.

Geïnteresseerd? Neem contact op via mail@ruudfiere.nl of kijk op contactpagina.

 

Read more Reacties uitgeschakeld voor Buurtondernemingen: activering naar werk

Als gevolg van de crisis in de vastgoedsector, bezuinigingen binnen organisaties, meer samenwerkingsverbanden en het online aanbieden van diensten en producten, zijn gebouwen gesloten en staat er enorm veel commercieel en sociaal vastgoed leeg. Langdurige leegstand werkt verloedering en gevoelens van onveiligheid in de hand.

Werkzaamheden:

 • Inventariseren behoeften en netwerken;
 • Contactbeheer met verhuurder/eigenaar;
 • Mobiliseren betrokkenheid mensen via sociale media, crowdfunding;
 • Planvorming, organiseren activiteiten door buurtbewoners, opmaken begroting.
 • Inzicht brengen in wet- en regelgeving, benodigde vergunningen;
 • Bestendigen eigenaarschap van de buurt.

Ervaring: Bij welzijnsorganisaties en toezichthouder van de Meevaart Ontwikkel Groep die vastgoed een nieuwe bestemming geeft, kan ik goed uit de voeten met de kansen die lege gebouwen kunnen hebben. Naast de Meevaart, bijvoorbeeld de Oceaan. Zie meer op deze site op bekijk mijn CV.

Neem contact op via mail@ruudfiere.nl of kijk op contactpagina.

Read more Reacties uitgeschakeld voor Ontwikkeling leegstaand vastgoed

Budgetmonitoring is een instrument voor burgers en professionals om inzicht te verwerven in overheidsbegrotingen. Via budgetmonitoring ontstaat er een dialoog tussen belanghebbenden over hoe gemeenschapsgelden worden besteed. Het verbindt beleid met de uitvoering, baten aan lasten, stimuleert het gesprek over hoe het anders en beter kan en dwingt tot verantwoording.

Werkzaamheden:

 • Samenstellen team van professionals en burgers in een budgetmonitoringteam;
 • Vastleggen mandaat, werkwijze, thema’s;
 • Begeleiden proces eventueel aangevuld met externe deskundigen;
 • Organiseren van presentatie naar opdrachtgevers en achterban.

Ervaring: als actief bewoner in stadsdeel Oost in Amsterdam dat voorop loopt met deze methode en onderdeel is van pilots in een aantal Nederlandse gemeenten die het middel inzetten om democratische proces tussen overheid en burgers te stimuleren. Ervaring heb ik als actief bewoner in stadsdeel Oost in Amsterdam dat voorop loopt met deze methode en onderdeel is van pilots in een aantal Nederlandse gemeenten die het middel inzetten om democratische proces tussen overheid en burgers te stimuleren. Zie meer op deze site op bekijk mijn CV.

Voor meer info over budgetmonitoring in Nederland kijk op de site, of surf naar die van het Open Government Partnership.

Indien u geïnteresseerd bent in budgetmonitoring, neem contact op via mail@ruudfiere.nl of kijk op contactpagina.

Read more Reacties uitgeschakeld voor Budgetmonitoring

Bottom-up projecten die door burgers worden geïnitieerd schieten als paddenstoelen uit de grond. Vaak lopen ze al snel op tegen de oude (overheids)structuren en wet- en regelgeving die nieuwe initiatieven in de weg staan. Of zijn er dominante personen tussen die samenwerking bemoeilijken, gaat de energie er na een aantal maanden uit, is het netwerk van sleutelfiguren te klein om zicht op resultaat te krijgen.

Ik laat mensen greep krijgen op hun idee, samenwerken met plezier en kan verbindingen leggen met ambtenaren die iets voor het initiatief kunnen betekenen. Dit alles zonder ingewikkelde methodieken en andere welzijnskul!

Resultaten komen door enige structuur van werken, laat alle ideeën en gedachten bloeien maar met duidelijke afspraken voor actie. Soms via kleine stappen en enig geduld maar grote ambitie mag.

In het geval van officiële opdrachten worden deze meestal beschreven in een projectaanvraag. Ik ken het traject van het ontwikkelen en schrijven van de aanvraag, tot het afleveren van het eindverslag. Mijn rol is die van ontwikkelaar en mediator met de volgende werkzaamheden:

 • Opstellen projectaanvraag en Plan van Aanpak;
 • Coaching op basis van intrinsieke motivatie;
 • Overlegstructuren die vaart brengen in planvorming en uitvoering;
 • Verbindingen leggen tussen geloofsgenoten en bestuurders;
 • Vaststellen benodigde budget, interesseren van potentiële financiers;
 • Opstellen communicatie en PR-plan;
 • Vaststellen tussentijdse doelen en evaluatiemomenten.

Ervaring: opstart organisatie Buurtparticipatie in Amsterdam West. Integrale benadering van bewonersinitiatieven, buurgericht, buurtgestuurd. Werk- en activeringsprojecten in Amsterdam Noord en Nieuw West. Vanuit de Meevaart: budgetmonitoring, platform Wijkweten. Zie meer op deze site op bekijk mijn CV.

Geïnteresseerd? Neem contact op via mail@ruudfiere.nl of kijk op contactpagina.

Read more Reacties uitgeschakeld voor Boost van bewonersinitiatieven