Ewald Engelen is prominent aanwezig op deze pagina. Dat is omdat hij een radicale denker is in de wetenschappelijke wereld maar juist oproept om een meer pluriforme wetenschap met name in de economie. In een wereld die door de ‘economisten’ wordt gedomineerd maar waar weinig wordt geleerd van onze fouten. Terwijl we voor gigantische uitdagingen staan, houden we ons op het pad van economische groei en uitputting van fossiele brandstoffen doof en blind voor alternatieve levenswijzen. Deze denkers zijn nodig om de tanker uit koers te krijgen.

Bovenstaand fragment is uit de vragenronde van de Socrateslezing, de hele lezing is hier op pdf na te lezen.

Read more Reacties uitgeschakeld voor Socrateslezing: Ewald Engelen

Ook jij bent vast geïnteresseerd in wetenschap!
Wetenschappers besteden veel tijd aan het schrijven over hun onderzoek en vinden het ook leuk om hierover te vertellen. Het bredere publiek is zeker geïnteresseerd in wetenschap maar vindt de wetenschappelijke teksten meestal te moeilijk. De Meevaart gaat wetenschappers en bewoners van de Indische buurt bij elkaar brengen die elkaar wel begrijpen.

Vanaf september 2015 zal telkens op de derde dinsdag van de maand om 19:30 (uitgezonderd december) een wetenschapper over zijn of haar vakgebied vertellen. Wij zijn er in geslaagd elke maand een topwetenschapper uit te nodigen die in begrijpelijke taal over zijn of haar vakgebied zal vertellen.

Ben jij ook erbij? Kom dan naar de Meevaart, Balistraat 48-A, 1094 JN, Amsterdam. De entree is gratis en we zorgen voor een kleine hapje. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang (en deur dicht) om 20.00 uur.

Klik op de onderstaande bijeenkomsten voor meer info of een samenvatting:

Programma najaar 2015

WidW #1: dinsdag 15 september, Prof. Dr. Anton Scheurink (RUG) over: Overgewicht;

WidW #2: dinsdag 20 oktober, Dr. Johan Hoorn, (VU) over: Menselijke robots;

WidW #3: dinsdag 17 november, Prof. Dr. Marli Huijer (EUR) over: Ethiek;

December: geen bijeenkomst

Voorjaar 2016:

WidW #4: dinsdag 19 januari, Prof. Dr. Prof. Dr. Halleh Ghorashi, Antropoloog Vrije Universiteit Amsterdam over: Het belang van verhalen;

WidW #5: dinsdag 16 februari, Prof. Dr. Gerard van der Steenhoven, Algemeen directeur KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut), over: Meteorologische wetenschap;

WidW #6: dinsdag 15 maart, Prof. Dr. Manuela Kalsky, Godsdienst wetenschapper Vrije Universiteit Amsterdam, over: Het Nieuwe Wij.

Kijk op de website van WijkWeten voor meer informatie, contact via info@wijkweten.amsterdam.

Read more Reacties uitgeschakeld voor Wetenschap in de Wijk

Budgetmonitoring is een instrument waardoor burgers, communities en andere organisaties zicht krijgen op de besteding van overheid of andere organisaties. Met behulp van deze methodiek kan een dialoog plaatsvinden tussen burgers onderling en tussen organisaties en overheid over prioritering, behoeftes en aanpak van problemen.

In Amsterdam Oost is budgetmonitoring al goed ingeburgerd. Sinds 2013 zit in de begroting van het stadsdeel ook een buurtbegroting, met daarin alle activiteiten die zijn gelinkt aan prioriteiten zoals de buurtbewoners ze in vele sessie hebben bepaald.

Amsterdam Oost staat voorbeeld voor meerdere steden in Nederland, om die reden is het Centrum voor Budgetmonitoring en Burgerparticipatie (CBB) in de Meevaart gevestigd. Zie meer op hun site.

Het CBB is gelinkt aan het Open Government Partnership een mondiale beweging die ijvert voor meer transparantie en burgerinvloed bij de overheid. Eind oktober 2015 gaf ik met Martijn Kool een workshop op het jaarlijkse symposium, dit keer in Mexico-Stad.

FollowTheMoney-e-boekOver de voorlopige uitkomsten van de pilots en de introductie van budgetmonitoring in Nederland is door het CBB een boekje gepubliceerd, onder de titel Follow the Moneylees het hier.

 

Read more Reacties uitgeschakeld voor Budgetmonitoring

WijkWeten is een kennis- en informatieplatform. Centraal staat het samenbrengen van alle actieve bewoners en professionals en hun kennis en ervaring. Interactie met elkaar, het bedenken van ideeën en actie, zorgen voor nieuwe inzichten van een ieder. In de verscheidenheid van de deelnemers zoeken wij de gelijkwaardigheid en daarmee het startpunt voor co-creatie.

Het platform is gestart in de Indische Buurt In Amsterdam Oost, maar onze kennis delen we graag met iedereen in Nederland en daarbuiten.

WijkWeten organiseert masterclasses over tal van onderwerpen die bewoners en professionals aangaan.

In september en oktober 2015 zijn we gestart met een Masterclass Wijkgericht werken. Deelnemers bestaande uit ambtenaren, medewerkers van corporaties en instellingen en bewoners zullen met elkaar hun handelingsperspectief tegen het licht houden. Hoe is de rolverdeling tussen overheid, instellingen en burgers in de netwerksamenleving, hoe is deze relatie aan het veranderen, hoe maken alle actoren zich sterk  zodat samenwerking optimaal is?

Kijk op de website van WijkWeten voor meer informatie, contact via info@wijkweten.amsterdam.

Read more Reacties uitgeschakeld voor Masterclass

 In de omooc reeks van ‘Challenging government’ komen vijf onderwerpen/thema’s aan de orde. Deze reportage is onderdeel van ‘Dat doen we toch gewoon?!’ over nieuwe vormen van lokale democratie.

Bewonersinitiatieven kunnen floreren als er voldoende sprake is van sympathie vanuit de buurt en gemeente. Belangrijk daarbij is het consequent communiceren van de ontwikkeling en vooral de successen te benoemen. Hiervoor is inzet van sociale media onontbeerlijk waarmee het bereik van het initiatief enorm wordt vergroot.

Sinds de opkomst van deze nieuwe media heb ik mij verdiept in het gebruik er van en hoe ontwikkelingen en resultaten op een geloofwaardige manier via Facebook en Twitter of eigen website verkocht kunnen worden.

Werkzaamheden:

 • Opzetten mediakanalen: FB; Twitter; LinkedIn; website;
 • Bouwen van website;
 • Aanleveren content;
 • Opleiden van gebruikers.

Ervaring: gedurende 9 jaar bij Buurtparticipatie, ontwikkeling van gehele website en inhoud en sociale media (na overname door Combiwel is de site nu weer in handen van de bewoners, hij wordt het komende jaar opnieuw ingericht).

In 2 jaar Combiwel intern plan geschreven voor een ‘lerende organisatie’ waarin sociale media belangrijke rol speelden. Maker van opzet voor ABC-website, bedenker van het concept buurtondernemingen onder de noemer WinkelvandeBuurt.

Vanaf 2015 als zelfstandige, mede ontwikkelaar website en sociale media Platform Wijkweten, media campagnes rond de Oceaan en Gastvrijoost.amsterdam.

En mijn eigen site, zelf gebouwd, zelf ontwikkeld om zo grip te krijgen op wat er bij komt kijken om mensen bij (nieuwe) media te laten gebruiken als empowerment instrument.

Geïnteresseerd? Neem contact op via mail@ruudfiere.nl of kijk op contactpagina.

Read more Reacties uitgeschakeld voor PR & Communicatie: inzet van sociale media

Wat betreft de positie van jongeren in de samenleving, wordt er vooral tijd en geld geïnvesteerd in het verbeteren van hun perspectief op de arbeidsmarkt, hulp bij (dreigend) schooluitval, programma’s rond normen en waarden, gezond gewicht. Veelal worden deze door goedwillende jongerenwerkers uitgevoerd. Nog te weinig is de stem van jongeren zelf te horen. Ook al ontberen ze de ervaring in de grote-mensenwereld het betekent niet dat jongeren niet zinnig en creatief naar de werkelijkheid kunnen kijken. Vanuit mijn ervaring in de Indische Buurt, wil ik ondersteuning geven aan het Jongerenplatform dat daar is gevestigd en hun politieke positie en PR verstevigen.

Geïnteresseerd? Neem contact op via mail@ruudfiere.nl of kijk op contactpagina.

Read more Reacties uitgeschakeld voor Jongerenparticipatie

In de afgelopen jaren heb ik diverse werkoriëntatieprojecten opgezet en begeleid. Veelal met mensen die zoals wordt genoemd een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dat zijn er veel zoals we weten ook onder goed en hoog opgeleiden. Begeleiding naar activering en/of werk is een intensieve route waar menigeen op stuk gaat, zowel een deelnemer als de begeleider er van.

Daar waar er geen werk is moet er nieuw werk en waarde worden gecreëerd. Dat kan door het lege vastgoed open te stellen en verbinden aan plekken van praktisch en algemeen nut zoals (bijna) failliete zwembaden, was- of klussenservice. Een buurtonderneming zal bij succes inkomsten genereren die gebruikt kunnen gaan worden voor spin-offs. Op die manier komen er mensen en middelen die kunnen zorgen voor alternatieve vormen van beheer, schoonmaakservice, technische diensten, groenonderhoud en catering. Meer bedrijvigheid zal de leefbaarheid vergroten. Bovendien worden er nieuwe activiteiten georganiseerd, waardoor nieuwe buurtbewoners geactiveerd worden.

Ervaring: bij welzijnsorganisatie Combiwel heb ik twee werk/activeringsprojecten opgezet, in Noord en Nieuw West. Activering via werkoriëntatieplekken van mensen met afstand tot arbeidsmarkt. Maatwerk via opbouwen vertrouwen, training, oriëntatie op eigen interesses en het doen van werkzaamheden.
Creëeren van werkgroepen op gebied van techniek, beauty, horeca, groen om ondernemerschap te bevorderen. Zie meer op deze site op bekijk mijn CV.

Geïnteresseerd? Neem contact op via mail@ruudfiere.nl of kijk op contactpagina.

 

Read more Reacties uitgeschakeld voor Buurtondernemingen: activering naar werk

Als gevolg van de crisis in de vastgoedsector, bezuinigingen binnen organisaties, meer samenwerkingsverbanden en het online aanbieden van diensten en producten, zijn gebouwen gesloten en staat er enorm veel commercieel en sociaal vastgoed leeg. Langdurige leegstand werkt verloedering en gevoelens van onveiligheid in de hand.

Werkzaamheden:

 • Inventariseren behoeften en netwerken;
 • Contactbeheer met verhuurder/eigenaar;
 • Mobiliseren betrokkenheid mensen via sociale media, crowdfunding;
 • Planvorming, organiseren activiteiten door buurtbewoners, opmaken begroting.
 • Inzicht brengen in wet- en regelgeving, benodigde vergunningen;
 • Bestendigen eigenaarschap van de buurt.

Ervaring: Bij welzijnsorganisaties en toezichthouder van de Meevaart Ontwikkel Groep die vastgoed een nieuwe bestemming geeft, kan ik goed uit de voeten met de kansen die lege gebouwen kunnen hebben. Naast de Meevaart, bijvoorbeeld de Oceaan. Zie meer op deze site op bekijk mijn CV.

Neem contact op via mail@ruudfiere.nl of kijk op contactpagina.

Read more Reacties uitgeschakeld voor Ontwikkeling leegstaand vastgoed

Budgetmonitoring is een instrument voor burgers en professionals om inzicht te verwerven in overheidsbegrotingen. Via budgetmonitoring ontstaat er een dialoog tussen belanghebbenden over hoe gemeenschapsgelden worden besteed. Het verbindt beleid met de uitvoering, baten aan lasten, stimuleert het gesprek over hoe het anders en beter kan en dwingt tot verantwoording.

Werkzaamheden:

 • Samenstellen team van professionals en burgers in een budgetmonitoringteam;
 • Vastleggen mandaat, werkwijze, thema’s;
 • Begeleiden proces eventueel aangevuld met externe deskundigen;
 • Organiseren van presentatie naar opdrachtgevers en achterban.

Ervaring: als actief bewoner in stadsdeel Oost in Amsterdam dat voorop loopt met deze methode en onderdeel is van pilots in een aantal Nederlandse gemeenten die het middel inzetten om democratische proces tussen overheid en burgers te stimuleren. Ervaring heb ik als actief bewoner in stadsdeel Oost in Amsterdam dat voorop loopt met deze methode en onderdeel is van pilots in een aantal Nederlandse gemeenten die het middel inzetten om democratische proces tussen overheid en burgers te stimuleren. Zie meer op deze site op bekijk mijn CV.

Voor meer info over budgetmonitoring in Nederland kijk op de site, of surf naar die van het Open Government Partnership.

Indien u geïnteresseerd bent in budgetmonitoring, neem contact op via mail@ruudfiere.nl of kijk op contactpagina.

Read more Reacties uitgeschakeld voor Budgetmonitoring

Bottom-up projecten die door burgers worden geïnitieerd schieten als paddenstoelen uit de grond. Vaak lopen ze al snel op tegen de oude (overheids)structuren en wet- en regelgeving die nieuwe initiatieven in de weg staan. Of zijn er dominante personen tussen die samenwerking bemoeilijken, gaat de energie er na een aantal maanden uit, is het netwerk van sleutelfiguren te klein om zicht op resultaat te krijgen.

Ik laat mensen greep krijgen op hun idee, samenwerken met plezier en kan verbindingen leggen met ambtenaren die iets voor het initiatief kunnen betekenen. Dit alles zonder ingewikkelde methodieken en andere welzijnskul!

Resultaten komen door enige structuur van werken, laat alle ideeën en gedachten bloeien maar met duidelijke afspraken voor actie. Soms via kleine stappen en enig geduld maar grote ambitie mag.

In het geval van officiële opdrachten worden deze meestal beschreven in een projectaanvraag. Ik ken het traject van het ontwikkelen en schrijven van de aanvraag, tot het afleveren van het eindverslag. Mijn rol is die van ontwikkelaar en mediator met de volgende werkzaamheden:

 • Opstellen projectaanvraag en Plan van Aanpak;
 • Coaching op basis van intrinsieke motivatie;
 • Overlegstructuren die vaart brengen in planvorming en uitvoering;
 • Verbindingen leggen tussen geloofsgenoten en bestuurders;
 • Vaststellen benodigde budget, interesseren van potentiële financiers;
 • Opstellen communicatie en PR-plan;
 • Vaststellen tussentijdse doelen en evaluatiemomenten.

Ervaring: opstart organisatie Buurtparticipatie in Amsterdam West. Integrale benadering van bewonersinitiatieven, buurgericht, buurtgestuurd. Werk- en activeringsprojecten in Amsterdam Noord en Nieuw West. Vanuit de Meevaart: budgetmonitoring, platform Wijkweten. Zie meer op deze site op bekijk mijn CV.

Geïnteresseerd? Neem contact op via mail@ruudfiere.nl of kijk op contactpagina.

Read more Reacties uitgeschakeld voor Boost van bewonersinitiatieven

Nevin Özütok zit in het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie stadsdeel Oost in Amsterdam. In dit interview met Firoez Azarhoosh vertelt ze over maatschappelijk aanbesteden, budgetmonitoring en de opvang van vluchtelingen. Een interessant gesprek van een politica met hart voor burgerrechten (bron: Aimiro Media, buurttelevisie Oost).

Read more Reacties uitgeschakeld voor Nevin Özütok over maatschappelijk aanbesteden, budgetmonitoring en vluchtelingen